Pomoc Społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOCHACZEWIE


Witamy!
Serdecznie Witamy, na stronie internetowej GOPS w Sochaczewie.

GOPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, działa na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr. 64, poz. 593).

Dane adresowe: ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew
Tel./fax (0-46) 864-26-20

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie cyfrowej ePUAP: GOPS Sochaczew

NIP: 837-15-02-757

REGON : 005281073-00000

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 16.00-ej.Pracownicy ośrodka:


Kierownik

- mgr Grażyna Tyde


Główna księgowa
 - mgr Maria Piechna


Pracownicy socjalni


- Pani Urszula Zduńczyk specjalista pracy socjalnej, działająca w rejonie obejmującym 7 wsi: Żuków, Gawłów, Altanka, Karwowo, Janówek Duranowski, Duranów, Dachowa

- Pani Gabriela Kacprzak pracownik socjalny, działający w rejonie obejmującycm 5 wsi: Mokas, Orły Cesin, Nowe Mostki, Kuznocin, Dzięglewo

- mgr Małgorzata Lebioda specjalista pracy socjalnej, działająca w rejonie obejmującym 18 wsi: Żelazowa Wola, Chodakówek, Sochaczew Wieś, Kożuszki Kolonia, Chrzczany, Bogdaniec, Pilawice, Wymysłów, Wyjazd, Zosin, Janaszówek, Bronisławy, Władysławów, Czerwonka Wieś, Ignacówka, Kaźmierów, Wyczółki, Jeżówka

- mgr Agnieszka Gałkowska specjalista pracy socjalnej, działająca w rejonie obejmującym 6 wsi: Lubiejew, Żdżarów, Rozlazłów, Kąty, Czyste, Sielice


- mgr Joanna Szmigiera pracownik socjalny, działająca w rejonie obejmującym 6 wsi: Bielice, Andrzejów Duranowski, Wójtówka, Kożuszki Parcel, Feliksów, Czerwonka Parcel

Fundusz alimentacyjny

- mgr Sylwia Szydzińska


Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

- mgr Martyna Sałacińska


Asystent rodziny

- mgr Justyna Dałkiewicz


Referent ds. świadczeń wychowawczych

- mgr Justyna Zielińska


Kiedy można otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej ?


O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:


1. Trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z :
- ubóstwem,
- sieroctwem,
- bezdomnością,
- bezrobociem,
- niepełnosprawnością,
- długotrwałą lub ciężką chorobą,
- przemocą w rodzinie,
- potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży, opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu się do życia, po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmowi lub narkomanii,
- zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysowa,
- klęską żywiołową lub ekologiczną.


2. Trudna sytuacja finansowa.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł;
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł;
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków:

1. zasiłek celowy i specjalny celowy – z przeznaczeniem na zakup leków, remont mieszkania, kupno opału, odzieży, obuwia, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także sfinansowanie kosztów pogrzebu, w przypadku braku uprawnień do świadczenia z ZUS. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

2. zasiłek okresowy – przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń pieniężnych z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

3. zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Ponadto mogą być przyznane świadczenia niepieniężne w formie:
- pracy socjalnej,
- biletu kredytowanego,
- opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne,
- pomoc rzeczową (odzież, obuwie),
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- zakup posiłku (w tym dożywianie dzieci w szkole),
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- pobyt w domach pomocy społecznej.


Jak starać się o zasiłek?

1. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy w Urzędzie Gminy. Trzeba dołączyć podanie wyjaśniające problem oraz dochody netto (do ręki) osób wspólnie zamieszkałych, za miesiąc poprzedzający złożenie podania.

2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy) i na tej podstawie planuje pomoc.


Jakie dokumenty są wymagane w Ośrodku Pomocy Społecznej ?

Potrzebny jest dowód osobisty, stwierdzający tożsamość.

1. Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (do ręki), za ostatni miesiąc.
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP – decyzję z Urzędu Pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku, terminatkę z PUP.
3. Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- orzeczenie lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury lub renty.
5. Rolnicy – ostatni nakaz płatniczy.

Obowiązujące przepisy prawne:
1. Dz. U. z dnia 17 lipca 2012r. na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz. U. (Nr. 189 poz. 1598).