Fundusz aliment.
Fundusz Alimentacyjny

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2008r.

( Dz. U. 192 poz. 1378) wspiera osoby, uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami naszego kraju.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia 18 roku życia,
- do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej,
- bezterminowo w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- przebywa w rodzinie zastępczej,
- zawarła związek małżeński,
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 złoty.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymywanych świadczeń z tego funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej jednak niż 500 złoty.

Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Okres świadczeniowy - jest to okres na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj: od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Organem właściwym dla mieszkańców gminy Sochaczew jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Warszawska 115.

Druk wniosków na Fundusz Alimentacyjny dostępny jest w naszym Ośrodku.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy dołączyć:

-dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka / dzieci,

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba na którą składany jest wniosek, jest niepełnosprawna,

- zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, jeśli osoba na którą będzie składany wniosek, ukończyła 18 rok życia,

- wyrok sądu orzekającego rozwód, separację, wysokość alimentów,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok orginał, o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

- zaświadczenie komornika sądowego, orginał o bezskuteczności działań egzekucyjnych,

- zaświadczenie lub nakaz płatniczy, o wielkości hektarów przeliczeniowych za poprzedni rok,

- ksero decyzji terminatki z PUP jeśli osoba jest bezrobotna,

- zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń z funduszu w miejscu zameldowania (w przypadku osób zameldowanych na terenie innej Gminy),

- zaświadczenie z Zus o wysokości składek zdrowotnych za poprzedni rok,

- świadectwo pracy w przypadku utraty zatrudnienia,

- zaświadczenie o zarobkach netto za drugi przepracowany miesiąc w przypadku zmiany lub podjęcia pracy,

- umowa o pracę (dot. aktualnego zatrudnienia),

- uzyskanie lub utratę dochodu trzeba potwierdzić dokumentem potwierdzającym.