GZEAS
GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

ul. Warszawska 115, 96- 500 Sochaczew
e-mail: gzeas.sochaczew@gmail.com

Dyrektor - Bogusława Cieślak.................................................................tel. 46 864 2640
Główna księgowa  - Danuta Bury......................................................... tel. 46 864 2641
Starszy Inspektor - Mirosława Berdychowska........................................tel. 46 864 2644
Inspektor - Bożenna Ćwiklińska ............................................................fax 46 864 2645
Referent - Iwona Dąbrowska................................................................. tel. 46 864 2642
Referent - Joanna Gryszczyńska-Kowalczyk............................................tel. 46 864 2643

Kompetencje GZEAS:
- Szkoły Podstawowe (Feliksów, Gawłów, Kąty, Mokas, Wyczółki, Żuków, Wymysłów)
- oddziały klas "0"
- dowożenie uczniów
- świetlice
- stołówki


Klauzula Informacyjna

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

 

Zgodnie z art, 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 115

2.      Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sochaczewie jest Pani Beata Jabłońska: e-mail: kancelaria.bj@gmail.com.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postpowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;

5.      Pani/pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.      Pani/pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Ma pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;

9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

 

Administrator Danych Osobowych 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół

w Sochaczewie