Pomoc materialna dla uczniów

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:


- uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący na terenie Gminy Sochaczew, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego, w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły


- słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Sochaczew, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego, w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły


- wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Sochaczew - do czasu ukończenia realizacji nauki.


- uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Sochaczew do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia


- słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Sochaczew, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

WAŻNE!!!


Stypendium szkolne nie przysługuje:
- dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
- uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Sochaczew;

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz lub wychowanek, który wykaże, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00zł netto oraz w rodzinie występuje co najmniej jeden z powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub gdy wystąpiło jakieś zdarzenie losowe.

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek z pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Kto może złożyć wniosek?

- Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia
- Pełnoletni uczeń

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października. Wszystkie wnioski są przyjmowane w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół pokoju 11 w budynku Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew.

Gdzie pobrać druk wniosku?

Formularze wniosków oraz Regulamin dostępne są w:
- Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w pokoju 11
- na stronach e-sochaczew w zakładkach Gminy Sochaczew

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

·     Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:
zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia; 

·     - odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,

·     - zaświadczenie lub decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,

·     - w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów, 

·     - zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez GOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),

·     - zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,

·     - oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),

·     - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

·     - dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy) 

·     - dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),

·     - każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

 

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Szczegółowy katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego oraz sposób ich rozliczenia określa Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 14.08.2017r,

TUTAJ

W jaki sposób stypendium szkolne jest realizowane?

Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Wójta Gminy Sochaczew.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia lub szkołę.

Wypłata stypendium następuje w 2 transzach po przedłożeniu imiennych rachunków lub faktur w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w pokoju nr 11.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek: TUTAJ

Oświadczenie: TUTAJ 

Zarządzenie Wójta: TUTAJ

Upoważnienie: TUTAJ

Klauzula informacyjna: TUTAJ

Kompletne i uzupełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września każdego roku w Urzędzie Gminy Sochaczew pokój nr 11.


Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Sochaczew - pokój 11 lub telefonicznie pod numerem 46 864 26 42.