Rada Sportu
Gmina Sochaczew realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 18a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku „ o kulturze fizycznej”(Dz. U. Z 2001r., Nr 81 poz. 889 ze zm.) powołał w styczniu 2008 roku RADĘ SPORTU GMINY SOCHACZEW.

Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej.

Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie:
1. strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej;
2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3. projektów uchwał dotyczących rozwoju gminnej kultury fizycznej;
4. programów bazy sportowej na danym terenie;
5. opiniowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy;
6. inicjowania działań służących tworzeniu warunków prawno- organizacyjnych
i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.

Rada Sportu Gminy Sochaczew składa się z 4 członków powołanych zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 28.04.2008r. w sprawie powołania członków Rady Sportu oraz regulaminu działania Rady Sportu Gminy w Sochaczewie.
Na pierwszym posiedzeniu 14 maja 2008 roku wyklarował się następujący skład rady
z pośród członków powołanych przez Wójta Gminy, i tak:


W późniejszym okresie zmiany personalne w urzędzie spowodowały zminę składu rady sportu.

Kadencja Rady Sportu trwa 4 lata. Obraduje na posiedzeniach odbywających się co najmniej raz na kwartał- w razie potrzeb i częściej.
Członkowie Rady Sportu swoje funkcje sprawują społecznie.
Z dniem 1 października 2008 roku skład Rady Sportu uległ zmianie. Z ramienia Gminy Sochaczew s składzie znalazała się Pani Elżbieta Kowalczyk- Sekretarz Urzędu Gminy Sochaczew.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I STYPENDIA SPORTOWE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 28 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej oraz art. 35 i art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Rada Gminy w Sochaczewie uchwałą Nr XVIII/78/08 z 30.01.2008r. określiła zasady i tryb przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.

Stypendium sportowe może uzyskać zawodnik, który:
1. uprawia dyscypliny sportu określone w Rozporządzeniu MRN z dnia 18 stycznia 2001
we sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki
sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie
polskich związków sportowych (Dz. U z 2001, Nr 8 poz. 67 ze zm.);
2. związany jest z Gminą Sochaczew miejscem zamieszkania lub jest zawodnikiem klubu
sportowego działającego na terenie gminy Sochaczew;
3. ma status amatora;
4. osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym;
5. wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie
obowiązujące normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Sochaczew.

Przypominamy, że istnieje możliwość składania wniosków na stypendium sportowe na 2009 rok. Wnioski należy składać na odpowiednim druku w sekretariacie Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96- 500 Sochaczew- pokój nr 17, I piętro.


Kontakt:
Elżbieta Kowalczyk
Urząd Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115. 96-500 Sochaczew
tel. 046 864- 26-03