Informacja dot. projektu podziału Gminy na okręgi wyborcze i obwody 2014
Informacja z dnia 10 lipca 2012r.
przedstawiająca projekty podziału Gminy Sochaczew na okręgi wyborcze i obwody głosowania w wyborach samorządowych w 2014 roku.


Wszystkie Rady Gmin zostały zobowiązane do dokonania podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, na podstawie art. 13, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy, (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889.) tj. do dnia 1 listopada 2012r.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze, uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec 31 marca 2012r. zgodnie z punktem 6 uchwały PKW z dnia 7 maja 2012r.
Zasady dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze określone zostały w art. 417 – 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy. (Dz.U. – j.w.)
Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, rady gmin w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, obowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z powyższym podaje się do wiadomości mieszkańców gminy Sochaczew następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1. – zestawienie sołectw z ułamkami mandatu przypadające na sołectwo wraz z normami przedstawicielstwa i liczbą mieszkańców;
2. Załącznik nr 2. – mapka gminy z naniesionymi ułamkami mandatów przypadających na sołectwa (współczynnik normy przedstawicielskiej);
3. Załącznik nr 3. – tabelę przedstawiającą numer okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców w okręgu, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa i liczbę wybieranych radnych;
4. Załącznik nr 4. – mapkę z podziałem gminy na okręgi wyborcze z naniesionymi danymi dotyczącymi ułamków mandatów (współczynnik normy przedstawicielskiej);
5. Załącznik nr 5. – uzasadnienie do projektu podziału gminy na okręgi wyborcze;
6. Załącznik nr 6. – mapkę z podziałem gminy na okręgi i obwody głosowania;
7. załącznik nr 7. – uzasadnienie do podziału gminy na obwody głosowania.

Wszelkie uwagi dotyczące zmian w przedmiocie podziału gminy Sochaczew na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania mogą być zgłaszane do Urzędu Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115 w godz. pracy urzędu t.j. 8:00 – 16:00 do sekretariatu (pokój nr 17) I piętro do dnia 25 lipca 2012r.


W Ó J T G M I N Y

/ - / M i r o s ł a w O r l i ń s k i

okregi_wyborcze_x1406.xls
gmina_sochaczew_3a.pdf
propozycja_okregow.pdf
gmina_sochaczew_1a.pdf
uzasadnienie_-_okregi.pdf
gmina_sochaczew_2a.pdf
uzasadnienie-obwody.pdf