Informacje

Druk deklaracji

TUTAJ

___________________________________________


REWOLUCJA ŚMIECIOWA W GMINIE SOCHACZEW


Powodem rewolucji śmieciowej w gminach  jest zmiana  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonana przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej obecnej kadencji. W związku z czym wszystkie gminy w Polsce zostały zobowiązane  do dokonania od  1 lipca 2013r. radykalnej zmiany w dotychczas obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

KOGO DOTYCZY REWOLUCJA ŚMIECIOWA W GMINIE SOCHACZEW?

Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013r. zobowiązani byli do podpisywania umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenu ich nieruchomości, mają obecnie obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej przez Radę Gminy. Przy czym obowiązek ten dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych, ponieważ Gmina Sochaczew zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. objęła nowym systemem gospodarowania odpadami tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

CO ZROBIŁA GMINA, ABY WPROWADZIĆ NOWY SYSTEM?

W związku z powyższym w ubiegłym roku Gmina Sochaczew podjęła następujące działania zmierzające do realizacji zapisów ustawy:

- w przetargu wyłoniono firmę odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;

- z pomocą sołtysów zebrano deklaracje, w których wybraliście Państwo rodzaj zbiórki odpadów na terenie swojej nieruchomości i zobligowaliście się do ponoszenia opłaty za ich odbiór;

- we wrześniu 2013 roku rozesłano do wszystkich mieszkańców listy zawierające informacje o terminach płatności, sposobie obliczenia opłaty oraz indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty. Informacje te są Państwu przekazywane podczas każdej zmiany ważnych elementów systemu.

 

CO POWINIEN ZROBIĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, ABY PRZYSTĄPIĆ DO GMINNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie  14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI W TERMINIE?

W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której Wójt Gminy Sochaczew określi wysokość przedmiotowej opłaty.