Źródła Prawa

ŹRÓDŁA PRAWA

Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity)

Dz.U.2013.1339 j.t. - ustawaoutrzymaniuczystosciiporzadku.pdf


Uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2013-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

uchwala-sejmiku-woj-maz-nr-212-12.pdf


Uchwały Rady Gminy Sochaczew w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew.

Uchwała Nr XXXII/145/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie metody wyboru ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty -> xxxii-145-2012.pdf

Uchwała Nr XXXII/146/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -> xxxii146-2012.pdf

Uchwała Nr XXXIII/153/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -> xxxiii-153-2013.pdf

Uchwała Nr XXXIII/154/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew -> xxxiii-154-2013.pdf

Uchwała Nr XXXV/171/2013 z dnia 27 marca 2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sochaczew -> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?app=uchwaly&nid=139&y=2013&q=zmiana+regulaminu

Uchwała Nr XXXVIII/179/2013 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -> xxxviii-179-2013-tresc.pdf + wzordeklaracji.pdf

Uchwała Nr XL/186/2013 z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty -> xl-186-2013.pdf

Uchwała Nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny" -> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?app=uchwaly&nid=470

Uchwała Nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r.  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Seniora" -> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?app=uchwaly&nid=470

Uchwała Nr LII/267/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 kwietnia 2014 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości ->lii-267-2014.pdf

Uchwała Nr LV/278/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny" -> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?app=uchwaly&nid=360

Uchwała Nr LV/279/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Seniora" -> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/?app=uchwaly&nid=361