Karta Dużej Rodziny


                                                        INFORMACJA DOTYCZĄCA

                                              KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie informuje, iż od dnia 30.06.2014 roku

można w Ośrodku pobierać wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne, które nie posiadają jeszcze KDR do skorzystania
z programu.

Należy uzupełnić wniosek o przyznanie KDR (dostępny do pobrania na dole strony), przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do przyznania karty i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew w pokoju numer 4 .

 Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają ma utrzymaniu co najmniej troje dzieci :

1)      W wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)       W  wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:  szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego w szkole wyższej – do końca roku akademickiego.

3)      Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

- Rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica ( rodziców) zastępczych lub osobę
(osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka.

- Małżonek rodzica;

- Dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka;

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. ( dostępne do pobrania na dole strony)
  2. W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa.
  3. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka , o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  8. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Karta Dużej rodziny wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Właściciel karty posiada obowiązek niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.   

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej:

rodzina.gov.pl

telefon kontaktowy  (46)864 26 18

ustawa o karcie duzej rodziny.pdf

wniosek o przyznanie karty.pdf

zgoda-na-wykorzystanie-tel.pdf

oswiadczenie-rodzica.pdf

oswiadczenie-os-uczacej-sie-pow-18-r-z.pdf

oswiadczenie-piecza-zastepcza.pdf