Wymiana kotłów w Gminie Sochaczew


Aktualizacja 16.05.2018
------------------------------------------------------

Ze względu na zgłaszane przez mieszkańców trudności w zdobyciu świadectwa charakterystyki energetycznej, Wójt Gminy Sochaczew podjął decyzję o wydłużeniu terminu dostarczania dokumentacji do dnia 22.05.2018 r.


Aktualizacja 30.04.2018
------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Naszej Gminy wymianą źródeł ciepła, Wójt Gminy Sochaczew podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Poddziałania 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy, którzy złożyli deklaracje wraz z ankietą techniczną proszeni są o dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do dnia 16  maja 2018 roku wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącym instalacji gazowej.

Gmina przypomina, iż do projektu kwalifikują się jedynie budynki o standardzie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia poniżej 150 kWh/(m2 x rok). Budynki o wskaźniku równym 150 kWh/(m2 x rok) lub powyżej nie będą kwalifikowały się do wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku braku posiadania projektu technicznego i pozwolenia na budowę, mieszkańcy są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia, iż pozwolenie na budowę dostarczą najpóźniej do 1 października 2018 roku. W oświadczeniu mieszkańcy są zobowiązani do podania: wielkości planowanego do montażu pieca, a w przypadku braku podłączenia do sieci gazowej – wielkości planowanego do montażu zbiornika na gaz.

Oświadczenie znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji.


-------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Sochaczew zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych. Program dofinansowania do 80% inwestycji.

Program finansowany w ramach środków UE. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne instalacji oraz uczestnictwa w programie.

Termin i miejsce spotkania:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Sochaczew

11.04.2018r. ( środa ) godzina 17.00

Załącznikiem do niniejszej wiadomości jest wstępna ankieta dla zainteresowanych wymianą pieca oraz prezentacja ze spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew, dnia 12.04.2018 r.

Termin przekazania wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy Sochaczew - 19.04.2018 r.
Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (3):
wstepna-ankieta-gmina.pdf - - 805 kb
wymiana-piecy-co2-prezentacja-gmina-sochaczew.pdf - - 2375 kb
oswiadczenie-dla-kotlow-na-gaz.pdf - - 627 kb