Pomoc Społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOCHACZEWIE


Witamy!
Serdecznie Witamy, na stronie internetowej GOPS w Sochaczewie.

GOPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, działa na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr. 64, poz. 593).

Dane adresowe: ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew
Tel./fax (0-46) 864-26-20

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie cyfrowej ePUAP: GOPS Sochaczew

NIP: 837-15-02-757

REGON : 005281073-00000

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 16.00-ej.Pracownicy ośrodka:


Kierownik

- mgr Grażyna Tyde


Główna księgowa
 - mgr Maria Piechna


Pracownicy socjalni


- Pani Urszula Zduńczyk specjalista pracy socjalnej, działająca w rejonie obejmującym 7 wsi: Żuków, Gawłów, Altanka, Karwowo, Janówek Duranowski, Duranów, Dachowa

- Pani Gabriela Kacprzak pracownik socjalny, działający w rejonie obejmującycm 5 wsi: Mokas, Orły Cesin, Nowe Mostki, Kuznocin, Dzięglewo

- mgr Małgorzata Lebioda specjalista pracy socjalnej, działająca w rejonie obejmującym 18 wsi: Żelazowa Wola, Chodakówek, Sochaczew Wieś, Kożuszki Kolonia, Chrzczany, Bogdaniec, Pilawice, Wymysłów, Wyjazd, Zosin, Janaszówek, Bronisławy, Władysławów, Czerwonka Wieś, Ignacówka, Kaźmierów, Wyczółki, Jeżówka

- mgr Agnieszka Gałkowska specjalista pracy socjalnej, działająca w rejonie obejmującym 6 wsi: Lubiejew, Żdżarów, Rozlazłów, Kąty, Czyste, Sielice


- mgr Joanna Szmigiera pracownik socjalny, działająca w rejonie obejmującym 6 wsi: Bielice, Andrzejów Duranowski, Wójtówka, Kożuszki Parcel, Feliksów, Czerwonka Parcel

Fundusz alimentacyjny

- mgr Sylwia Szydzińska


Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

- mgr Martyna Sałacińska


Asystent rodziny

- mgr Justyna Dałkiewicz


Referent ds. świadczeń wychowawczych

- mgr Justyna Zielińska


Kiedy można otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej ?


O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:


1. Trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z :
- ubóstwem,
- sieroctwem,
- bezdomnością,
- bezrobociem,
- niepełnosprawnością,
- długotrwałą lub ciężką chorobą,
- przemocą w rodzinie,
- potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży, opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu się do życia, po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmowi lub narkomanii,
- zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysowa,
- klęską żywiołową lub ekologiczną.


2. Trudna sytuacja finansowa.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł;
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł;
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków:

1. zasiłek celowy i specjalny celowy – z przeznaczeniem na zakup leków, remont mieszkania, kupno opału, odzieży, obuwia, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także sfinansowanie kosztów pogrzebu, w przypadku braku uprawnień do świadczenia z ZUS. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

2. zasiłek okresowy – przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń pieniężnych z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

3. zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Ponadto mogą być przyznane świadczenia niepieniężne w formie:
- pracy socjalnej,
- biletu kredytowanego,
- opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne,
- pomoc rzeczową (odzież, obuwie),
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- zakup posiłku (w tym dożywianie dzieci w szkole),
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- pobyt w domach pomocy społecznej.


Jak starać się o zasiłek?

1. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy w Urzędzie Gminy. Trzeba dołączyć podanie wyjaśniające problem oraz dochody netto (do ręki) osób wspólnie zamieszkałych, za miesiąc poprzedzający złożenie podania.

2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy) i na tej podstawie planuje pomoc.


Jakie dokumenty są wymagane w Ośrodku Pomocy Społecznej ?

Potrzebny jest dowód osobisty, stwierdzający tożsamość.

1. Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (do ręki), za ostatni miesiąc.
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP – decyzję z Urzędu Pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku, terminatkę z PUP.
3. Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- orzeczenie lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury lub renty.
5. Rolnicy – ostatni nakaz płatniczy.

Obowiązujące przepisy prawne:
1. Dz. U. z dnia 17 lipca 2012r. na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz. U. (Nr. 189 poz. 1598).


Klauzula Informacyjna

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 115, kod pocztowy: 96-500, Tel. 46 864 26 17, adres e-mail: gopssochaczew@wp.pl

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu kancelaria.bj@gmail.com

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

    • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej;
    • realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej;
    • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

o      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

o      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

o      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

§    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

§    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

§    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

§    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

§    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

o      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

§    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

§    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

§    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

§    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

o      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

§    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

§    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

o      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

§  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

§  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływ.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.