Deklaracja
Aktualnie obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do deklaracji wymagana jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Sochaczew w celu zrealizowania odbioru odpadów komunalnych. Druk poniżej.

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych

Osoby, które nie życzą sobie powiadomień SMS / e-mail mogą pozostawić dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail) niewypełnione. Jeśli są osoby, które chcą zrezygnować z otrzymywanych dotychczas powiadomień, należy o tym poinformować pracowników Urzędu Gminy Sochaczew, pod numerem telefonu: 468 642 649


Podpis należy złożyć odręczny, czytelny. Wypełniony druk deklaracji należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Sochaczew, bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Sochaczew
ul. Warszawska 115

96-500 SochaczewKlauzula Informacyjna
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)


Zgodnie z art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sochaczew z siedzibą
w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 115;
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie  Gminy  Sochaczew jest:
obrona-cywilna@sochaczew.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.Administrator Danych Osobowych
Urzędu Gminy Sochaczew