Wybory samorządowe 2018 - rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezes Rady Ministrów: M. MorawieckiPełna treść dokumentu wraz z kalendarzem wyborczym, znajduje się w załączniku poniżej niniejszej wiadomości.

Źródło wpisu:
eSochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (1):
rozporzadzeniepremierawsprawiewyborow2018.pdf - - 270 kb